诗二首,原文|翻译|赏析_出自虎丘石壁鬼的诗词_古诗文教育网手机版

古诗文教育网手机版

诗二首

朝代:唐朝

作者:虎丘石壁鬼

原文:

高松多悲风,萧萧清且哀。南山接幽垄,幽垄空崔嵬。
白日徒昭昭,不照长夜台。虽知生者乐,魂魄安能回。
况复念所亲,恸哭心肝摧。恸哭更何言,哀哉复哀哉。
神仙不可学,形化空游魂。白日非我朝,青松为我门。
虽复隔幽显,犹知念子孙。何以遣悲惋,万物归其根。
寄语世上人,莫厌临芳尊。庄生问枯骨,三乐成虚言。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
gāo sōng duō bēi fēng ,xiāo xiāo qīng qiě āi 。nán shān jiē yōu lǒng ,yōu lǒng kōng cuī wéi 。
bái rì tú zhāo zhāo ,bú zhào zhǎng yè tái 。suī zhī shēng zhě lè ,hún pò ān néng huí 。
kuàng fù niàn suǒ qīn ,tòng kū xīn gān cuī 。tòng kū gèng hé yán ,āi zāi fù āi zāi 。
shén xiān bú kě xué ,xíng huà kōng yóu hún 。bái rì fēi wǒ cháo ,qīng sōng wéi wǒ mén 。
suī fù gé yōu xiǎn ,yóu zhī niàn zǐ sūn 。hé yǐ qiǎn bēi wǎn ,wàn wù guī qí gēn 。
jì yǔ shì shàng rén ,mò yàn lín fāng zūn 。zhuāng shēng wèn kū gǔ ,sān lè chéng xū yán 。

相关翻译

相关赏析


© 2017 古诗文网手机版